Szanowni Państwo,

informujemy, iż zakończyliśmy przyjmowanie wniosków o pomoc, w ramach XIII Akcji Charytatywnej.

W chwili obecnej jesteśmy na etapie analizy dokumentów, które do nas wpłynęły.

W przypadku braku któregoś z wymaganych dokumentów, będziemy kontaktowali się z Wnioskodawcami mailowo lub telefonicznie.

Lista Osób Obdarowanych w ramach XIII Akcji, umieszczona zostanie na tej stronie internetowej około 15 maja 2019 roku.


__________________________________________________________________________________________________

INFORMACJE DOTYCZĄCE XIII AKCJI CHARYTATYWNEJ FUNDACJI, OGŁOSZONEJ W DNIU 29_11_2018:


Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje dotyczące XIII Akcji Charytatywnej.

 

Bardzo prosimy jednak o wnikliwe przeczytanie Regulaminu XIII Akcji Charytatywnej, do którego dostęp uzyskacie Państwo klikając na link zamieszczony na końcu tej informacji.

Pomoc pieniężna może być przyznana na opłacenie całości lub części kosztów uczestnictwa Osoby Niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym, odbywającym się w okresie pomiędzy 15 czerwca a 31 grudnia 2019 roku w jednym z wyspecjalizowanych stacjonarnych ośrodków rehabilitacyjnych wymienionych w Regulaminie XIII Akcji Charytatywnej.

Fundacja udzieli pomocy pieniężnej na rzecz niepełnosprawnych dzieci, które spełniają łącznie następujące warunki:


Grupa 1.urodzone w latach 2008 - 2018, które w ciągu roku kalendarzowego: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 lub 2018 otrzymały świadczenia pieniężne w postaci zasiłków rodzinnych z ośrodków pomocy społecznej (albo taką pomoc otrzymali ich rodzice lub inni przedstawiciele prawni) i które spełniają któryś z dodatkowych warunków podanych poniżej w punkcie a) lub b):

a) posiadają orzeczenie o niepełnosprawności wynikającej z uszkodzenia rdzenia kręgowego i/lub uszkodzenia mózgu powstałego w następstwie wypadku (komunikacyjnego lub innego) albo powstałego w wyniku choroby nabytej (na przykład nowotworu lub innych zmian chorobowych) i jednocześnie nie korzystały z pomocy Fundacji w roku 2015, 2016, 2017 i 2018;

LUB

b) posiadają orzeczenie o niepełnosprawności jakiegokolwiek rodzaju i jednocześnie nigdy nie korzystały z pomocy Fundacji;

 

Grupa 2. -  urodzone w latach 2008 - 2018, umieszczone w Rodzinach Zastępczych (w tym przypadku nie są wymagane zaświadczenia o pobieraniu zasiłków rodzinnych).

 

Szczegółowy zakres i warunki udzielenia pomocy zawiera Regulamin XIII Akcji Charytatywnej, do którego dostęp uzyskacie Państwo klikając na link zamieszczony na końcu tej informacji.

Wnioski o udzielenie pomocy (złożone na formularzach zamieszczonych poniżej) przyjmujemy do dnia 31 stycznia 2019 r.

Wniosek uważać się będzie za złożony w terminie, jeżeli list zawierający wniosek z załącznikami zostanie nadany w placówce pocztowej Poczty Polskiej najpóźniej w dniu 31 stycznia 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego).


Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i w przypadku spełnienia warunków ubiegania się o pomoc – złożenie wszystkich niezbędnych formularzy, wypełnionych w sposób prawidłowy.

Informujemy, że wnioski o pomoc złożone po terminie, nieczytelne, niezawierające wymaganych informacji lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.


Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy sprawdzić, czy odpowiedzi nie znajdziecie w zakładce „Najczęściej zadawane pytania” (w dziale POMOC CHARYTATYWNA). W przypadku gdy nie znajdziecie Państwo tam odpowiedzi, prosimy pytania składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@Tuwim.org


Informujemy, iż w przypadku pobrania przez Ośrodek zaliczki na poczet turnusu, nie będzie ona zwracana.

Ewentualne rozliczenie zaliczki, powinno  być dokonane pomiędzy Wnioskodawcą, a Ośrodkiem.


Jeżeli posiadają Państwo informacje o ośrodkach rehabilitacyjnych, które nie znalazły się w Regulaminie XIII Akcji Charytatywnej i chcieliby Państwo, aby dodanie nowego ośrodka w kolejnych Akcjach było rozpatrzone przez Zarząd, mogą Państwo przesyłać swoje sugestie na adres: info@Tuwim.org

Zarząd Fundacji im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim

_____________________________________________________________________________________________________

REGULAMIN XIII AKCJI CHARYTATYWNEJ_29_11_2018